انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی

رئیس هیئت مدیره : پرفسور سوفی دومیژولا- میلرنایب رئیس هیئت مدیره : جک صدا

انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی، انجمنی علمی غیر انتفاعی است که بر اساس قانون ١٩٠١ در تاریخ ١٢ ژوئن ٢٠١١ در پاریس تاسیس شده است.

شماره ثبت نام : ٣٤٩٠٦١١٢٧٠٠٠٢٤

مقر اصلی انجمن : ٨ خیابان کماندان رنه مووشوت، کد پستی ٧٥٠١٤ پاریس- فرانسه

    Interactions.psychanalyse@gmail.com                                                        : ایمیل

 ٠٠٣٣ (٠)١٣٠١٥٠٥٠٧   : تلفن  www.a2ip-psychanalyse.org   : سایت انترنت

 

 

اهداف انجمن

این انجمن همرا ه با فصلنامه توپیک (روانکاوی امروز  )  www.revue-topiaue.orgمباحث و جلسات علمی بر روی موضوعات معاصر سازماندهی میکند که بیانگر ارتباط مستقیم رویکرد روانکاوی با زمینه های دیگر دانش میباشد. و همچنین نشان دهنده جایگاه روانکاوی در افق تمدنها در عصر حاضر است.  

 این چشم انداز که قبلا  نیز در سال ١٩١٣ از باورهای فروید بود (در کتاب علاقمندی های روانکاوی)، باعث بوجود آمدن یک تیم پژوهشی در سال ١۹۹٠ در دانشگاه پاریس هفت ( دونیس دیدرو) تحت نطر سوفی دومیژولا- میلر بنام روانکاوی تعاملی شد.

پروژه های این انجمن بر روی مفاهم پژوهشی بین رشته ایی است که بنظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگر برای پیشبرد پژوهش ضروری میباشد. این نشان دهنده »تحمیل کردن« روانکاوی نیست بلکه تاثیر و پیامدهای کشف شده ناشی از ناخودآگاه فرویدی با سایر موضوعات دیگر علوم انسانی است. چنین بازگشاهی گفتگوها برای خود روانکاوی نیزبدین معنی است که روانکاوی مجموعه ثابت نیست و میتواند به رشد خود ادامه دهد.

روانکاوی نیز بخشی از تاریخ و مفاهیم جدید عصر معاصر است که ازیک عملکرد بالینی ولی همراه با یک رویکرد جدید از علوم انسانی مشتق شده است. و همراه با فلسفه، تاریخ و علوم زبان برای مطالعه جوامع به گفتگو میپردازد

از۲٥ سال تا کنون، تیم تحقیقی »تعامل در روانکاوی«  باعث بوجود آمدن تعداد زیادی آثار (پایان نامه دکتری) و انتشار (کتاب و فصل نامه توپیک) شده است. همواره، این تیم همچنین سازماندهی  کنفرانس های ملی و بین الملی بسیاری از دانشگاه های خارجی را بعهده داشته است.

در امتداد کارهای تحقیقاتی خود، انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی برای پیشنهاد و توسعه رشته هایی (مشروح  آنها در صفحه های بعد) که منجر به رویدادهای مختلف میشوند،آمادگی نشان داده است.

  • روزهای علمی : شنبه های روانکاوی تعاملی
  • همایش های بین المللی
  • همایش و سمینارهای ماهانه

تحقیقات انجام شده در انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی بطور منظم در فصلنامه توپیک (فصلنامه ای با استانداردهای علمی چهار بار در سال منتشر میشوند.

عضویت در انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی هر عضو انجمن یک عضو فعال است.

 اعضای فعال (روانکاو و یا غیر روانکاو) که میخواهند به انجمن بپیوندند بایستی هزینه ایی را سالانه بپردازند.

گروه ها (انجمن ها، کتابخانه ها و غیره) نیز میتوانند  به عضویت این انجمن در آیند.

 فقط یک نوع عضویت فعال وجود دارد.

 کسانی که تمایل همکاری با کمیته های علمی چه در سطح ملی و یا بین المللی را دارند، میتوانند درخواست خود را ارائه دهند.

 این اعضای جدید مطرح شده، میتوانند در جلسات علمی شرکت نموده، و همراه با یک گروه فعال موجود در حوزه های مختلف پژوهشی، به تحقیق بپردازند. حتی در صورت لزوم میتوانند پیشنهاد جدیدی را که با اهداف  انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی مرتبط میباشد را نیزارائه بدهند. پژوهش ها با توجه به پیشرفت شان، در نهایت میتوانند به یک موضوع در نشست های علمی گسترده تر تبدیل شده و نیز منتشر گردند.

هر محور پژوهشی توسط یکی از اعضا که »رابط« نامیده میشود به فعالیت میپردازند. این رابط های گروه نیزتوسط  دفتر مرکزی هدایت میشوند.

رابط های علمی  با مشاورت هیئت مدیره به تهیه برنامه ها  و کنفرانس هایی برای مشارکت های تخصصی و همایش های علمی یا نشست های بین المللی می پردازند.

لازم به توضیح است که، مقدار هزینه سالانه برای عضویت برابر با ٦٠ یورو و ٢٠ یورو برای دانشجویانی که گواهی ارائه دهند (کارت معتبر دانشجویی).  با پرداخت هزینه سالانه اعضا میتوانند همراه با تخفیف در کنفرانسها شرکت کنند.

برای ثبت نام، میتوانید درخواست خود را توسط آدرس الکترونیکی انجمن بین المللی  روانکاوی تعاملی ارسال  نمایید  

Interactions.psychanalyse@gmail.com  و  یا توسط پست با ارسال چک بانکی خطاب بهAssociation Internationale Interactions de la Psychanalyse   .به آدرس دبیرکل  انجمن ارسال دارید

Guy Mérigot

32 bis, Boulevard de Picpus

75012 Paris Téléphone : 00 33 (0)143432773

دفتر انجمن بین المللی روانکاوی تعاملی در فرانسه

رئیس هیئت مدیره : سوفی دومیژولا- میلر Sophie de Mijolla-Mellor نایب رئیس هیئت مدیره : جک صدا Jacques Sédatدبیر کل : گی مریگو Guy Mérigot

خزانه دار : دومینیک فساگه Dominique Fessaguet مسئول سایت : پابلو برگامی  Pablo Bergami  مسئول ارتباطات : سیموری ایکیز  Simury Ikiz

سازماندهنده کنفرانسها : سعید بلاخدار Saïd Bellakhdar

مسئول روابط بین المللی با همکاری سایر مترجمان : سوفی دومیژولا- میلر Sophie de

 Mijolla-Mellor

اعضای خارجی انجمن

پرووفسورر تیيفکا یيکیيز : ترکیيھه

پرووفسورر مونیير شامونن : بیيرووتت

ددکتر دداانیيلا آآنگولی : یيونانن

ددکتر مارریيلیيا ااتیيانن : برززیيل 

اانجمن کھه کاررھھھهایی ھھھهماھھھهنگی رراا بعھهدهه دداارردد وو بصوررتت منظم با ددیيگر ااعضایی کمیيتھه عملی ددرر ااررتباطط ااست . اایين اانجمن بھه نظریياتت ددیيگر ااعضایی خودد چھه ددرر فراانسھه وو یيا کمیيتھه علمی بیين االمللی توجھه خاصی دداارردد . وو بدیين ترتیيب کنفراانسھهاسس رروواانھه رراا برگزاارر میيکند. اایين عملکردد ااوو باعث ملاقاتھهایی بیين االمللی وو بوجودد آآمدنن فعالھهایی گرووھھھهی میيشودد. 

ااعضایی علمی ددرر فراانسھه

فرددرریيک ااددوواانیيھه٬، براانکاوو آآلیيکسیيھه٬، ناددرربرززیين٬، ررووززاالیين بونلیيھه٬، ژژووئل بورریيدهه٬، آآنن برنن٬، ررووبرتت کولیين٬، ااگزاانتولا ددااکووواانو٬، االیيویيھه ددوووویيل٬، فراانسواا ددررووساررتت٬، نیيکلا گوگولیيس٬، فلورریيانن ھھھهوسیيھه٬، ووااسیيلی کاپسامبھه لی٬، آآلن ددوومیيژوولا٬، سیيدنی لویی٬، سگولن پایيانن٬، جک پرژژهه٬، آآنن پرهه٬، جانن پوشش موستراادد٬، جراالد رریينیيھه٬، آآلن وواانیيھه٬، لویيک وویيلوبو٬، جانن میيشل وویيو٬، دداانیيل ززااگورریيی٬،

ھھھهمکارراانن بیين االمللی

دداانیيلا اانگولی (یيونانن)٬، مارریيلیيا ااتیيانن (برززیيل)٬، مورریيزیيو بالسامو (اایيتالیيا)٬، جلیيل بانانی (مغربب)٬، ھھھهارروولد بلومم (اامریيکا)٬، جریی بلآکمن (اامریيکا)٬، مونیير شامونن (لبنانن)٬، جانن کلامم (آآلمانن)٬، آآلف ژژررلاچچ (آآلمانن)٬، تیيفکا یيکیيز (ترکیيھه)٬، دداانیيل کوپرمن (برززیيل)٬، ررااناتو میيزاانن (برززیيل)٬، آآندررهه میيشل (لوگزاامبوررگگ)٬، موززاایيانن ااووسراانن ھھھهوبالا (لبنانن)٬، رریيادد بن ررووجب (تونس)٬، لورراانا پرووتا (اایيتالیيا)٬، نلسونن دداا جونیيورر (برززیيل)٬، عصمت ترکک قشقایيی (اایيراانن)٬، مریيم ووااشھه وواایينترھھھهالتر

(سویيس)

گرووھھھهھهایی وواابستھه بھه اانجمن بیين االمللی تعاملی ددرر خاررجج 

ددرر ااستانبولل ترکیيھه ٬، بھه ررھھھهبریی پرفسورر تیيفکا یيکیيز

ددرر آآتن یيونانن٬، بھه ررھھھهبریی دداانیيلا اانگولی 

ددرر رریيوددووژژاانیيروو برززیيل٬، بھه ررھھھهبریی مارریيلیيانن آآررووگی 

A2IP - Association Internationale Interactions de la Psychanalyse

8 rue du Cdt Mouchotte, 

75014 PARIS

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© A2IP - Association Internationale Interactions de la Psychanalyse